NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg
Betalingsvoorwaarden Inofmedics Zorg B.V.

Betalingsvoorwaarden Infomedics Zorg B.V.

Uw zorgaanbieder heeft aan Infomedics Zorg B.V. de opdracht verleend om de facturering uit te voeren. Op alle (toekomstige ) vorderingen die uw zorgaanbieder op u heeft, zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics Zorg B.V. van toepassing zoals hieronder aangegeven.

Algemeen

 • Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.
 • In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
 • De prestatielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vormt de basis voor de facturering.
 • Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgaanbieder de gereserveerde tijd in rekening brengen.
 • In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan, doet de zorgaanbieder vooraf een prijsopgave. De patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%.

Betalingstermijn en sancties

 1. De factuur dient te worden voldaan door de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger en zijn direct opeisbaar.
 2. Eventuele vragen naar aanleiding van de ontvangen factuur dient de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger binnen 14 dagen na factuurdatum aan Infomedics Zorg B.V. te richten.
 3. Infomedic Zorg B.V. is gerechtigd, indien mogelijk, de kosten van de factuur (deels danwel volledig) rechtstreeks te incasseren bij de zorgverzekeraar van de patiënt.
 4. De patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger is gehouden de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te voldoen aan Infomedics Zorg B.V. Deze termijn geldt ook indien de zorgverzekeraar de factuur namens de patiënt (deels danwel volledig) voldoet.
 5. Indien de factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, treedt het verzuim van de patiënt in zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt de wettelijke rente verschuldigd op maandbasis of een gedeelte daarvan. Infomedics Zorg B.V verstuurt vervolgens een eerste betalingsherinnering aan de patiënt waarop de verschuldigde rente is vermeld.
 6. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is Infomedic Zorg B.V. gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiënt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.
 7. Indien Infomedics Zorg B.V. een tweede betalingsherinnering en eventuele daarop volgende aanmaningen stuurt, is Infomedics Zorg B.V. gerechtigd incassokosten in rekening te brengen.
 8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de wet "Normering Buitengerechtelijke Incassokosten" (WIK, 1 juli 2012). Eventuele BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgaanbieder in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de patiënt.
 9. Betaling van een toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de in rekening gebrachte rente en ten slotte in mindering van het factuurbedrag.
 10. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger een formele klacht indient over de factuur of bij opzegging van de behandelingsovereenkomst door de patiënt.
 11. Indien enige bepaling van de betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Deze betalingsvoorwaarden zijn op 24 mei 2013 door Infomedics Zorg B.V. gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer30203913